romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Výuka & studium »
Literatura ...
  ○  výběr z literatury »
  ○  regionální literatura & prameny »
  ○  výběr z literatury - východní Evropa
● Internetové stránky ...
  ○  české - románské umění »
  ○  české - památková péče »
  ○  slovenské »
  ○  zahraniční »
  ○  historické mapy »
● Výkladový slovník ...
  ○  český »
  ○  německý
  ○  anglický »
  ○  ruský »
Věda & výzkum »
 
  Výuka & studium:    
 

Tento oddíl stránek slouží pro lepší orientaci v široké problematice románského umění a architektury. V první řadě je zde uveden průběžně doplňovaný přehled všeobecné tématické literatury, který zahrnuje jak stěžejní monografie, tak důležité články. Následuje výběr z regionální literatury a pramenů týkajících se blíže zkoumaných objektů. Dále jsou prezentovány zajímavé a doporučené odkazy na české internetové stránky věnující se tématu románského stavitelství, ale i památkové péči obecně. Následují odkazy na internetové stránky zahraniční. Výkladové slovníky v češtině, angličtině a ruštině pomohou k ozřejmění mnohých odborných nebo méně známých odborných pojmů.

 
  VÝBĚR Z LITERATURY  
 

Anderle, J.: Hlavní etapy středověkého vývoje kostela Narození Panny Marie ve Staré Plzni. In: Dějiny staveb 2010. Plzeň 2011, s. 169d.
Anderle, J.; Hauserová, M.: Další zjištění k románské podobě kostela ve Svojšíně. In: Průzkumy památek I/2013, ročník 20, str. 229 – 236.
Bachmann, E.: Romanik in Böhmen. München 1977.
Bažant, J.: Umění českého středověku a antika. Praha 2000.
Braniš, J.: Dějiny umění středověkého v Čechách. Praha 1892.
Benešovská, K.: Deset století architektury, sv. 1. Praha 2001.
Binding, G.: Baubetrieb im Mittelalter. Darmstadt 1993.
Binding, G.: Der Mittelalterliche Baubetrieb in Zeitgenössischen Abbildungen. Stuttgart 2001.
Birnbaum, V.: K otázce našich rotund. In: PA 35. Praha 1926 – 27, s. 167d.
Birnbaum, V.: Románské emporové kostely v Čechách. In: Sborník k sedmdesátým narozeninám Karla B. Mádla. Praha 1929.
Birnbaum, V.: Rom. umění, architektura. In: Dějepis výtvarného umění v Čechách. Praha 1931.
Bláha, J. + kol.: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Praha 2005.
Čarek, J.: Románská Praha. Praha 1947.
Dittrich, T.: Románské stavby z okruhu kladrubského kláštera. In: Umění 28, č. 2. Praha 1980, s. 129 – 139.
Dittrich, T.: Pozdně románské emporové kostely, stavěné v Čechách cisterciáky na úsvitu gotiky. In: Umění 13. století v Českých zemích. Praha 1983.
Duc, V. E.: Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Paris 1856.
Dvořák, P.: Odkryté dějiny. Bratislava 1983.
Entz, G.: Westemporen in der ungarischen Romanik. Budapest 1952.
Fillitz, H. (Hg.): Früh und Hochmittelalter (Geschichte der bildenden Kunst in Österreich), München u.a. 1998.
Falta, M.: Stavební vývoj kostela Zvěstování Panny Marie v Plaňanech. In: Dějiny staveb 2009. Plzeň 2010, s. 165 - 168.
Falta, M.: Vysoký Újezd nad Dědinou - K otázkám stavebního vývoje kostela sv. J. Většího. In: Dějiny staveb 2010. Plzeň 2011, s. 127 - 137.
Falta, M.: Středověký vesnický kostel v Čechách, aneb příspěvek k poznání proměny životního stylu raně středověkých elit. In: Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj. Praha 2012, s. 6 - 14.
Falta, M.: Čelákovice - Konstrukční principy výstavby a mladší transformace kostela Nanebevzetí Panny Marie. In: Dějiny staveb 2012. Plzeň 2013, s. 118 - 130.
Falta, M.: Třebonín - Poznatky k principům etapizace románské věže venkovského kostela. In: Dějiny staveb 2013. Plzeň 2014(a), s. 15 - 22.
Falta, M.: Pařížov - Konstrukční principy při výstavbě románské věže kostela sv. Máří Magdalény. In: Dějiny staveb 2013. Plzeň 2014(b), s. 127 - 140.
Franz J. Much: Über das Feinrelief in der romanischen Architektur. In: Baukunst des Mittelalters in Europa, Stuttgart 1988.
Gabriel, F., Kracíková, L.: Středověké kostely v sondě severních Čech. In: Od knížat ke králům. Praha 2007, s. 276 – 283.
Grueber, B.: Die Kunst des Mittelalters in Böhmen, díl I románský styl 1070/1230. Wien 1871.
Guth, K.: České rotundy. In: PA 34. Praha 1925, s. 113 – 187.
Haas, W.; Pfistermeister, U.: Romanik in Bayern. Stuttgart 1985.
Hauserová, M.: ...a přetrval jen kostel, rukopis habilitační práce. Praha 2010.
Hauserová, M.: Kostel sv. Jakuba většího v Rovné u Stříbrné Skalice. In: Zprávy památkové péče 70/2010/6, s. 387 – 392.
Hauserová, M.: Die Emporenkirche in Böhmen im Licht der baugeschichtlichen Forschung. In: Antiqua Cuthna 2012 (v tisku)
Hauserová, M.: Kostel sv. Mikuláše v Potvorově, Postřehy k okolnostem bádání a jejich interpretačním důsledkům. In: Svorník 10/1012, s. 173 – 188.
Hauserová, M.; Nováček, K.; Čechura, M.; Falta, M.: Románský kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně. Průzkumy památek I/2011, ročník 18, s. 5 – 30.
Hauserová, M.: Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice. Stříbrná Skalice 2013.
Hejna, A.: Venkovská opevněná sídla 10. – 13. století v Čechách. In: Archeologické rozhledy 28. Praha 1976.
Chudárek, Z.: Některá nová zjištění o stavebním vývoji kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích v 12. až 14. století. In: Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny. Plasy – Mariánská Týnice 2006, s. 3 – 24.
Ionesco, G.: Histoire de l'Architecture en Roumanie. Bucharest 1973.
Kaigl, J.: Rom. drobnosti z Bukovce a Úboče. In. ZPP 67, č. 6. Praha 2007, s. 460 - 469.
Kaigl, J.: Kostel v Srbicích. In: Památky západních Čech 1. Plzeň 2011, s. 9 – 21.
Kaigl, J.: Ještě k sakristii kostela v Srbicích. In: ZPP 66, č. 6. Praha 2006, s. 485 – 489.
Kaigl, J.: Vesnické středověké kostely v horšovském arcijáhenství, Doktorská disertační práce. Praha 2013.
Kibic, K. ml.: Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku. Praha 2010.
Kibic, K. ml.; Vaňek, V.: Středověká venkovská sakrální architektura na Kutnohorsku. Praha 2012.
Kibic, K. ml.: Kvádrové zdivo kostela v Tismicích. In: Dějiny staveb 2011, Plzeň 2012, s. 15 – 27.
Kibic, K. ml.: K historii kostela sv. Jiří v Pertolticích. In: Památky středních Čech, Praha 2006, roč. 20, č. 1, s. 9 – 20
Klápště, J.: Bedřichův Světec – šlechtické sídlo z 13. století. In: Osud Mostecka, Okresní muzeum Most: Most 1996, s. 56 – 59.
Klápště, J.: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most 1994.
Klápště, J.: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005.
Koutek, T.: Románské kostely Čech. Praha 2014.
Kypta,J.; Šimůnek, R.; Veselý, J.; Neustupný, Z.: Farní kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci ve 12. – 14. st. – Architektura jako odraz sociálních proměn. In: Průzkumy památek II/2012, ročník 19, str. 53 – 94.
Kypta,J.; Nachtmannová, A.; Veselý, J.: Románské jádro a renesanční přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích na Sedlčansku. In: Průzkumy památek II/2013, ročník 20, str. 3 – 28.
Koch, W.: Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Mnichov 1998.
Kratochvíl, P. (ed.): Velké dějiny zemí koruny české – Architektura. Praha 2009.
Kroupa, P.: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. In: PP I/1997, ročník 4, s. 3 – 26.
Kuthan, J.: Středověká architektura v jižních Čechách do pol. 13. stol. České Budějovice 1976.
Laval, F.: Co je kostel? K počátkům šlechtických sídel českého středověku. In: Archeologické rozhledy 68. Praha 2016.
Lehner, F. J.: Dějiny umění národa českého I., Praha 1903(a).
Lehner, F. J.: Dějiny umění národa českého II., Praha 1903(b).
Leuschner, P.: Romanische Kirchen in Bayern. Bindlach 1987.
Líbal, D.: O skupině českých pozdně rom. kostelů. In: Cestami umění. Praha 1949, s. 57 – 66.
Líbal, D.: Merhautová, A.: Raně středověká architektura v Čechách. In: Umění 22. Praha 1974, s. 160 – 175.
Líbal, D.: Problémy a souvislosti vzájemných vztahů po obou stranách česko-bavorských hranic. In: Střední Evropa – Revue pro středoevropskou kulturu a politiku 17, Praha 2001, č. 107, s.114d
Macek, P.: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. Praha 2001.
Mádl, K. B.: Zbořený kostel sv. Jana na Zábradlí v Praze. In: Památky archeologické a místopisné 17. Praha 1897, s. 429.
Mašín, J.: Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě. Praha 1954.
Mencl, V.: Románská architektura v zemích českých. In: Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění 37 a 38, 1939.
Mencl, V.: Románská a gotická hlavice jako prostředek k datování české architektury. In: ZPP, ročník X., 1950, sešit č. 1, s. 1d.
Mencl, V.: Tvary klenebních žeber v české gotické arch. In: ZPP, ročník XI. – XII., Praha 1951 – 1952, sešit č. 2, s. 9 – 10 a s. 268 – 281.
Mencl, V.: Vývoj středověkého portálu v českých zemích. In: ZPP, ročník XX, Praha 1960, 1. část v seš. č. 1. s. 8 – 26, 2. část v seš. č. 3  4, s. 112 – 153.
Mencl, V.: Vývoj okna v architektuře českého středověku. In: ZPP, ročník XX, Praha 1960, sešit č. 5 – 6, s. 181 – 232.
Mencl, V.: Panské tribuny v naší rom. architektuře. In: Umění 13. Praha 1965, č. 1, s. 29 – 62.
Mencl, V.; Benešovská, K.; Soukupová, H.: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Plzeň 1978.
Merhautová, A.: K vývoji románských centrálních staveb v Čechách. In: Umění 3. Praha 1955, č. 2, s. 128 – 138.
Merhautová, A.: Dílo a působení doksanské huti. Románská stavební huť v Doksanech. In: Umění 5. Praha 1957, s. 210 – 223.
Merhautová, A.: Cizí podněty. In: Umění 7. Praha 1959, s. 228 – 253.
Merhautová, A.: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 1971.
Merhautová, A.: Stavební historie Zábořského kostela. In: PP 3. Praha 1972
Merhautová, A.: Význam Zábořského kostela. In: Umění 5. Praha 1972
Merahutová, A.: Romanische Kunst in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Jugoslavien. München 1974.
Merhautová, A.; Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1983.
Merhautová, A.; Třeštík, D.: Ideové proudy v českém umění 12. stol. Studie ČSAV. Praha 1985.
Merhautová, A.: Skromné umění. Praha 1988.
Neuwirth, J.: Geschichte der christlichen Kunst in Böhmen bis zum Aussterben der Premysliden. Prag 1888.
Nováček, K. + kol.: Kladrubský klášter 1115 – 1421, osídlení/architektura/artefakty. Plzeň 2011.
Obušta, P.: Výzkum rom. dvorce a kostela sv. Anny v Přibyslavicích. In Naším krajem. Třebíč: Západomoravské muzeum, 1997. s. 40–58.
Podlaha, A.: Posvátná místa království českého I. Praha 1907.
Podlaha, A.: Posvátná místa království českého II. Praha 1908.
Podlada, A.: Posvátná místa království českého III. Praha 1909.
Podolinský, Š.: Románské kostoly. Bratislava 2009
Prix, D.; Varhaník, J.; Zavřel, J.: K počátkům kostela sv. Martina v Praze 6 - Řepích. In: Zprávy památkové péče 8, 1992, s. 7 – 16.
Prix, D.; Všetečková, Z.: Středověký kostel sv. Bartoloměje v Praze 9 - Kyjích do počátku husitských válek. In: Umění 41, č. 3 – 4, Praha 1993, s. 231 – 261.
Prix, D.: Podoby a funkce podélných jednolodních tribunových kostelů 12. a první pol. 13. století v Čechách. Praha 1993 (Kandidátská práce).
Profous, A.: Místní jména v Čechách I. Praha 1947.
Profous, A.: Místní jména v Čechách II. Praha 1949.
Profous, A.: Místní jména v Čechách III. Praha 1951.
Profous, A.: Místní jména v Čechách IV. Praha 1957.
Radová – Štiková, M.: Architektura okruhu kláštera doksanského. Rom. stavební huť v Doksanech. In: Umění 5, Praha 1957, str. 201 – 209.
Radová – Štiková, M.: Architektura románská, Nástin architektury v Čechách, Románský dům a jeho doznění v gotice - učební texty ČVUT. Praha 1972.
Radová – Štiková, M.: Předrománská a rom. architektura středočeského kraje. Praha 1983.
Radová – Štiková, M.: Idensen – k úvahám nad západní tribunou kostela. In: Archaeologia historica 21, Brno 1996, s. 281 – 286.
Radová – Štiková, M.: Poznatky ze stavebněhistorického průzkumu zobecněné pro výuku jeho metody. In: PP 1, Praha 1997, s. 3 – 26.
Radová - Štiková, M.; Škabrada, J.: Románské stavitelství - učební texty ČVUT. Praha 1976 (II. vydání 1992).
Radová – Štiková, M.; Škabrada, J.: Příspěvek k poznání románských stavebních postupů. In: Umění 24. Praha 1976, s. 274 – 278.
Razím, V.: Ke stavebnímu vývoji Románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Česticích (okres Strakonice). In: Průzkumy památek 1/II. Praha 1994, s. 99 – 102.
Razím, V.; Macek, P. (ed): Zkoumání historických staveb. Praha 2011.
Rejzek, J.: Český etymologický slovník. Voznice 2012.
Richter, V.: O účelu československých rotund. In: Český časopis historický 42. Praha 1936.
Skopec, J.: Stavební proměny kostela sv. Gotharda v Brozanech nad Ohří do pozdně gotické přestavby. In: Dějiny staveb 2006. Plzeň 2006, s. 43 – 48.
Smetánka, Z.; Škabrada, J.: Nové poznatky o raně středověké architektuře na Čáslavsku. In: Umění 23. Praha 1975, s.264 – 265.
Sommer, J.: Vlastnický kostel na návrší? In: Česká placka 28, 2004, s. 3 – 5.
Starý, O.: Československá architektura. Praha 1965.
Stráník, D.: Problematika raných sídel šlechty při vlastnických kostelech v Čechách. Plzeň 2005 (bakalářská práce).
Studničková, M.: Čechy jsou plné kostelů. Praha 2010.
Swiechowski, Z.: Budovnictwo romańskie w Polsce, katalog zabytków. Wrocław 1963.
Swiechowski, Z.: Romanesque art in Poland. Warsaw 1983.
Swiechowski, Z.: Katalog architektury romańskiej w Polsce. Warszawa 2009.
Syrový, B.: Encyklopedie architektury. Praha 1972.
Syrový, B.: Architektura, svědectví dob. Praha 1974.
Šimůnek, R.: Reprezentace české středověké šlechty. Praha 2013.
Škabrada, J.; Anderle, J.: Příspěvek ke stavebně technické charakteristice románských věží. In: Muzejní a vlastivědná práce, roč. 29 / časopis společnosti přátel starožitností roč. 99. Praha 1991, s. 229 – 234.
Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb. Praha 2003.
Tomaszewski, A.: Romanskie koscioly z emporami zachodnimi na obsarze Polski, Wegier i Czech, Studia z historii sztuki XIX. Wroclaw, Warszawa, Kraków 1974.
Turek, R.: K problému počátku raně feudálních emporových kostelů u nás. In: Právně historické studie 11, 1965
Varhaník, J.: Věžní empora kostela sv. Jiljí v Miroticích a její typ. In: Památky a příroda 14. 1989, sešit č. 2, s. 82 – 87.
Varhaník, J.: Středověký venkovský kostel jako refugium. In: Archaelogia historica 24. Brno 1999, s. 313 – 317.
Varhaník, J.: Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela. In: Archaelogia historica 33. Brno 2008, s. 377 - 386
Velímský, T.: Exegi monumentum, Svědectví pozdně románského tribunového kostela sv. Mikuláše v Potvorově. In: Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Praha 2011, s. 65 – 84.
Velímský, T.: Hrabišici, páni z Rýzmburka. Praha 2002.
Vocel, J. E.: Kostely románského slohu v Čechách. In: PA II. Praha 1857, s. 118 - 124
Walickieg, M. (rd): Sztuka Polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Warszava 1971.
Wirth, Z.: Umělecké památky Čech. Praha 1957.
Žemlička, J.: Království v pohybu. Praha 2014.

 
  REGIONÁLNÍ LITERATURY A PRAMENŮ KE ZKOUMANÝM OBJEKTŮM  
 

Biener von Bienenberg, K. J.: Versuch über einige merkvürde Alterthümer im Königreich Böhmen I. Königgratz 1778, s. 1 – 11.
Bláha, R.; Kalferst, J.: Libčany – podklady pro archeologickou památkovou péči v rámci přípravy ÚPO. rukopis č.j. 287/2004 (kopie uložena v AO MVČ H. Králové)
Domečka, L.: Staré náhrobní kameny v kostele na Vysokém Újezdě. In: Sborníček Staré Třebechovice 14. 1934, s. 7 – 8.
Horák, J.: Klášter Svaté Pole. Hradec Králové 2008, s. 35 – 37.
Hraše, J. K.: Mitteheilungen der K.K. Central – Commission. Vídeň 1880, s. XXXIX.
Jedlička, J.: Přístavba kostela v Čelákovicích na počátku 18. století. In: Památková péče 25. Praha 1965, s. 29 – 30.
Lancinger, L. Muková, J. Šimková, D.: Libčany – kostel Nanebevzetí P. Marie, Stavebně historický průzkum, SÚRPMO. Praha 1955 (kopie uložena v archivu NPÚ ú.o.p. v Pardubice)
Michl, K.: Církevní architektura u nás. In: Od kladského pomezí III. Náchod 1925 - 26, s. 144.
Michl, K.: Románský kostel na Vysokém Újezdě. In: Od kladského pomezí VI. Náchod 1928 - 29, s. 122 - 123.
Musil, F.: Dějiny východních Čech. Praha 2009.
Nesejt, F. - Musil, F.: Dějiny východních Čech. Hradec Králové 2009, s. 186 - 187, 241.
Podlaha, A.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském. Praha 1901, s. 162 – 171.
Reml, L.; Líbal, D.; Penniger, R.: Čelákovice SHP historického jádra města, SÚRPMO. Praha 1979. Uloženo v archivu NPÚ úop středních Čech v  Praze (P – 136).
Skružný, L.; Špaček, J.: Patrocinia kostelů a patronáty světců ve zvoleném mikroregionu východně od Prahy v kontextu církevních dějin. In: Středočeský vlastivědný sborník. Roztoky u Prahy 1997, s. 105 – 154.
Sedláček, A.: Klášter P. Marie na Svatém poli. In: Výroční zpráva gymnasia v Táboře 1899, s. 18
Slavík, J.: Křesťanství v Podorlicku. Rychnov nad Kněžnou, Dobruška 2000, s. 181.
Stojanovová, J.: Kostel sv. Jana Křtitele v Plaňanech, Památky středních Čech 22, č. 1. Praha 2008.
Toman, H.: Vysoký Újezd na Opočensku. In: PA II. Praha 1857, s. 285 - 286.
Špaček, J.: Čelákovická tvrz. In: Archaelogia historica 2. Brno 1977.
Špaček, J.: Některé nové poznatky ze stavebně historického průzkumu a archeologického výzkumu bývalého Hrádku v Čelákovicích. In: Středočeský vlastivědný sborník. Roztoky u Prahy 1997, s. 192 - 206.
Udatný, L.: Kostel Narození Panny Marie v Oleškách. Obnova kostela. Chýnice 2010 (uloženo v archivu Římskokatolické farnosti Říčany).
Vokřál, I.: Sakrální stavby v obci Plaňany a připojených vsích, architektonicko – historický popis. Plaňany 2005.
Vokřál, I.: Plaňany - historie a místopis (elektronická publikace). Plaňany 2008.
Žilková, M.: Filiální kostely Římskokatolické farnosti Říčany u Prahy. Praha 2013, s. 50 – 59 (diplomová práce).

 
  ČESKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY - ROMÁNSKÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA    
 

E - STŘEDOVĚK  
 

 

MODUNET (JAN SOMMER)    
    VÝZKUM KOSTELŮ V ČECHÁCH (JAN SOMMER)  
 

 

SEZNAM OPEVNĚNÝCH KOSTELŮ V ČECHÁCH    
  ČESKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY - PAMÁTKOVÁ PÉČE    
 

CENTRUM MEDIEVISTICKÝCH STUDIÍ  
    CMS - české středověké prameny on line    
    CMS - Registra Decimarum Papalium    
 

 

ČVUT - FA, ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE    
    ČVUT - FA, ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE - ELEKTRONICKÁ SKRIPTA  
 

 

KLUB ZA STAROU PRAHU    
 

 

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV    
    PROPAMÁTKY  
 

 

SVORNÍK - SDRUŽENÍ PRO STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM    

  SLOVENSKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY    
 

APSIDA.SK  
 

 

OHROZENÉ KOSTOLA.SK    

  ZAHRANIČNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY    
 

DICTIONNAIRE RAISONNÉ DE L´ARCHITECTURE FRANCAISE DU XIe AU XVIe SIÉCLE  
 

 

MAĎARSKÉ KRUHOVÉ KOSTELY V KARPATSKÉ KOTLINĚ    
    MAGYAR TEMPLOM  
 

ROMANES.COM  

  HISTORICKÉ MAPY    
    HISTORICKÝ ATLAS MĚST ČESKÉ REPUBLIKY    
    ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU    
    HISTORICAL MAPS OF THE HABSBURG EMPIRE (MAPIRE)    
 

OLD MAPS ONLINE.ORG  
  VÝKLADOVÉ SLOVNÍKY    
  Pro co možná nejlepší orientaci v problematice románské architektury a umění je v tomto odkaze sestaven výkladový slovník v českém, anglickém a ruském jazyce. Výhledově bude přidán i anglicko-český a rusko-český slovník odborných pojmů románské terminologie se týkajících.  
 

 

  ČESKÝ     ANGLICKÝ     RUSKÝ
   
       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: