romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
● Aktuální výzkum ...
  ○  Holubice
  ○  Hradešín
  ○  Chřenovice »
  ○  Kozojedy »
  ○  Pertoltice »
  ○  Poříčí nad Sázavou (sv. Petr)
  ○  Pravonín
  ○  Želenice »

● Publikované výsledky ...

  ○  Katalog zkoumaných objektů »
● Stavebněhistorické průzkumy ...
  ○  Libčany (koncept SHP) »
  ○  Potvorov (SHP) »
● Architektonické studie rekonstrukcí ...
  ○  Cheb »
  ○  Libčany »
  ○  Záboří nad Labem »
● Středoškolské referáty (SOČ) ...
  ○  Budeč »
  ○  Jakub »
  ○  Tismice »
  ○  Řeznovice »
  ○  Vinec »
  ○  Potvorov »
  ○  Vroutek »
  ○  Mohelnice »
  ○  Praha - Kyje »
  ○  Praha - Záběhlice »
 
 
  Stavebněhistorické průzkumy:  
 

POTVOROV - stavebněhistorický průzkum

KLÍČOVÁ SLOVA ... patrocinium sv. Mikuláše, stavba vzniká zřejmě na přelomu 12. a 13. století, románský podélný kostel s apsidou, dnes bezvěžový - původně se v západní části nacházel rozsáhlý westwerk
 

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově patří k těm významným raněstředověkým stavbám v Čechách, které se staly předmětem badatelského zájmu již v  polovině 19. století a uchovaly si výlučné postavení v jeho popředí až do současnosti. Všichni přední badatelé, kteří se zabývali problematikou románské sakrální architektury u nás, se v různých souvislostech dotkli potvorovského kostela. Ve způsobu uchopení a zpracování potvorovského tématu se obrážejí proměny přístupu naší uměnovědy za poslední jedno a půl století. Obsáhlou literaturu k tématu shrnula Merhautová (1971, s.199-200). Podrobně prostorovou strukturu kostela na základě poznatků zjistitelných povrchovým ohledáním stavby nejnověji rozvedla Benešovská (1978, s. 51 - 52), která se rovněž nejpodrobněji vyjádřila k inspiračním zdrojům jeho výtvarného pojetí i stavebnímu typu. Radová (1979, s.50) uvedla do naší odborné literatury půdorys nejen přízemku, ale i patra westwerku s náznakem směru úvah o možném způsobu zaklenutí jeho 1. patra. Novější literatura již k prohloubení této poznatkové hladiny podstatně nepřispěla. Nástěnné malby potvorovského kostela zpracoval J. Mašín (1954) K otázce stavebníka přinesl ucelený názor T. Velímský (2002, s.44-47).

Výlučné zaměření na prvotní stavební etapu kostela a vyčerpání možností studia její morfologické stránky na úrovni odpovídající povrchovému ohledání raněstředověkých pozůstatků uzavřelo na sklonku 80. let minulého století velkou etapu jeho poznání. V současné době se zpracování potvorovského tématu ocitá v kvalitativně nové situaci.

Prohlubující se pohled na hmotnou a duchovní kulturu středověké společnosti na sklonku 12. a počátkem 13. století nabízí již složitěji strukturované pole úvah o historickém kontextu vzniku tohoto mimořádně kvalitního stavebního díla a jeho společenských dimenzích. Přístup ke stavebnímu dílu zkoumanému i jako funkční útvar v procesu všech jeho stavebních proměn otevírá prostor k otázkám, které dosud nebyly položeny.

Soudobé dokumentační techniky dovolují s větší přesností, než která byla dosud užita, vytvořit podklady jak pro detailnější tvarovou analýzu torzálních částí, která se může stát zdrojem nových podnětů k jejich ideové rekonstrukci a otevřít nové možnosti pro srovnávací výzkum. Přesná dokumentace také vytváří podklad ke studiu stop stavebních postupů. Poznání v těchto rovinách může mít závažný dopad na názory na kontext vzniku stavby i na její datování.

Standardního průzkumu objednaný zadavatelem však představuje platformu, která v důsledku nastavení svých vstupů povětšinou vede k rekapitulaci známých skutečností a vytváří pouze velmi omezené pole k posunu současného poznání. Nedotčena jím zůstává výstižná charakteristika K. Benešovské, která uvádí, že: "tento kostel by mohl stát kdekoliv v Alsasku..." a oprávněně označuje potvorovský kostel s impozantním útvarem tribuny a westwerkem za stavební dílo spjaté jak svou skladbou, tak výzdobou s alsaskou štaufskou architekturou a s jejími ohlasy v Ebrachu, Bamberku a v dalších německých lokalitách. Pro utvoření jasnější představy o jeho částečně zaniklém hmotovém a prostorovém uspořádání autorka nabídla analogii s rovněž velmi známým a podrobněji dokumentovaným kostelem sv. Bartoloměje v Praze – Kyjích, jehož hmotová skladba s mohutnou západní věží v plné šířce lodi se dodnes zachovala bez podstatných změn. Může tak sloužit vedle výrazné paralely s kostelem ve Vinci, uvedené do naší odborné literatury již B. Mádlem (1890) jako přijatelný model k vytvoření hrubé představy o původní podobě potvorovského kostela.  

 
 

 

   

Potvorov - SHP, textová část

 

Potvorov - SHP, grafická část

 

Potvorov - SHP, zaměření stavby včetně vyhodnocení následnosti stavebních etap

       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: